Miksi SWOT-analyysi on niin paljon käytetty työkalu yrittäjien keskuudessa?

Jos olet ollut vähänkään kosketuksissa yritysidean tai liiketoimintaidean suunnittelu- tai arviointityöhön, on SWOT-analyysi nelikenttineen sinulle todennäköisesti tuttu työkalu. SWOT-analyysin nelikenttä saattaa näyttää jo liiankin yksinkertaiselta analyysin työkalulta, mutta se on kuitenkin suosittu ja paljon käytetty työkalu yrittäjien keskuudessa. Luultavasti juurikin sen yksinkertaisuus on auttanut tekemään siitä niin kovin suositun.

Nelikenttä kokoaa yhteen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat
Kun yrityksen tai yritysidean vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat kirjataan ylös SWOT-analyysin nelikenttään, saadaan luotua helposti ja nopeasti yleiskuva siitä, missä kohdissa yritys tai yritysidea on vahva ja heikko ja millaisia mahdollisuuksia ja uhkia sen toimintaan tai olemassaoloon liittyy. Kun nämä vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat tunnistetaan ja tunnustetaan, on niihin helpompi vastata ja niitä on helpompi hyödyntää kuin niiden ollessa määrittelemättömiä ja osittain kenties melko abstraktejakin käsitteitä. Nelikenttää täydennettäessä onkin oltava mahdollisimman rehellinen ja asioita on pohdittava mahdollisimman monesta näkökulmasta käsin.

SWOT-analyysia voidaan käyttää suunnitteluun, arviointiin ja innovointiin
SWOT-analyysi on yksinkertaisuudestaan huolimatta monikäyttöinen työkalu, joka soveltuu käytettäväksi niin suunnittelussa, arvioinnissa kuin innovoinnissakin. Kun esimerkiksi yrityksen vahvuudet on nostettu selkeästi esiin, voidaan niiden pohjalta lähteä innovoimaan yrityksen menestyskulkua menestykseen ottaen samalla huomioon yrityksen ylöskirjatut heikkoudet, joita voidaan pyrkiä parantamaan tai joiden vaikutusta voidaan pyrkiä minimoimaan.

mts_best